สีประจำมหาวิทยาลัย

sad

แต่เดิม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดให้สีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นสีประจำสถาบัน

สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับโครงสร้างตาม พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จึงได้กำหนดสีประจำมหาวิทยาลัยดังนี้

  • สีแสด  เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย