ศิษย์เก่าดีเด่น

ด้านวิชาการ

 • นายทรงพล ลอวิราณ ได้รับรางวัลอันดับ 5 ฝีมือยอดเยี่ยม จาการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก (World Skills Competition)          
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2544 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • นายสกล เกลื่อนสันเทียะ ได้รับรางวัลอันดับ 4 ฝีมือยอดเยี่ยม จาการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก (World Skills Competition)    
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2546 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • นายนิติพงษ์ บุบผามาลา ได้รับรางวัลอันดับ 3 เหรียญทองแดง จาการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก (World Skills Competition)  
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2548 ณ ประเทศฟินแลนด์

 • นายณัฐพงศ์ ปัญญาศรี ได้รับรางวัลอันดับ 2 เหรียญเงิน จาการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก (World Skills Competition)            
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2550 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • นายประวิทย์ บุญหล้า ได้รับรางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง จาการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (Asean Skills Competition)      
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2551 ณ ประเทศมาเลเซีย

 • นายประวิทย์ บุญหล้า ได้รับรางวัลอันดับ 3 เหรียญทองแดง จาการแข่งขันฝีมือแรงงานโลก ( World Skills Competition)      
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2552 ณ ประเทศแคนาดา

 • นายกรกช ชุมแสง ได้รับรางวัลอันดับ 2 เหรีญเงิน จาการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (Asean Skills Competition)              
  สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปี พ.ศ. 2551 ณ ประเทศมาเลเซีย

ด้านกีฬา

ด้านศิลปิน

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน