รายงาน

ปีการศึกษา 2557

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (Learning Fair 9)

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1

รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ (Archives) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ         จัดจ้างออกแบบวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และออกแบบและพัฒนางานจดหมายเหตุดิจิทัล มทร.อีสาน  ในโครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ (Archives) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2 โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558