ประจำปี 2561

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

« ของ 6 »

มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

« ของ 45 »

มทร.อีสาน เยือน เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน ทำ MOU เดินหน้าสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและอากาศยาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (2561-2564) ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารและคณะทำงานด้านระบบรางและอากาศยาน มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU  เมื่อวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 18 »

มทร.อีสาน ต้อนรับ Professor.Dr. Tamás Kékesi, Vice-rector for scientific and international affairs and Professor of chemical metallurgy จาก University of Miskolc ประเทศฮังการี และ Dr. László Kozma, Program Director and Coordinating Center for International Education จาก University of Debrecen ประเทศฮังการี เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 11 »

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แนะแนวทาง นศ. เตรียมตัวให้ พร้อมสู่ตลาดงานจริง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 18 »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 และโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน ตอน งานวัด 4.0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 6 »

มทร.อีสาน เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม KM RMUT+2 ครั้งที่ 11 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้แนวคิด การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 17 »

ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ จอมโคกกรวด ผู้ควบคุมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 18 »

มทร.อีสาน จัดพิธีปิดการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

« ของ 26 »

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 50 ศึกดวลแข้ง “พี่น้องสองราช” ระหว่าง ราชมงคลอีสาน กับ ราชภัฏโคราช โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

« ของ 26 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมงานวันนักข่าว 5 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สื่อยุคใหม่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีการเสวนาในหัวข้อ “โคราช 4.0 โอกาสเมืองมหานคร” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

« ของ 11 »

สถาบันบริหารวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพาราเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในอนาคต  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

« ของ 16 »

รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน ได้เป็นประธานต้อนรับ   Prof.Dr. Shuichi Tanoue ตัวแทนจาก University of Fukui ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2561 

« ของ 8 »

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Learning Express 2018) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

« ของ 13 »

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

« ของ 16 »

ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ได้มอบแนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีอธิการบดีจาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

« ของ 13 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ กับ Mr.Zhang Jiancheng คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษานานาชาติ Shaanxi Normal University เมืองซีอาน ประเทศจีน และนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กทม.  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

« ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

« ของ 13 »

มทร.อีสาน ร่วมมือ สสว. สรรหา “โค้ช” ในโครงการ “Train the Coach” ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการสรรหาที่ปรึกษาหรือโค้ช เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

« ของ 7 »

โครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 และโครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561

« ของ 13 »

มทร.อีสาน จัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 “บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิธีธรรม วิถีไทย” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

« ของ 42 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9 โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา (ผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2561

« ของ 9 »

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมหารือด้านการพัฒนาระบบการศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

« ของ 7 »

มทร.อีสาน ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยในโคราช จัดจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในนามของผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยเหล่าจิตอาสาทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561

« ของ 39 »

เทศกาลมหาสงกรานต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ.2561 ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

« ของ 27 »

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนพรัตนสัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

« ของ 25 »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ปี พ.ศ. 2561-2563 ระหว่างคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชอาณาจักรไทยกับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

« ของ 3 »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ปี พ.ศ. 2561-2563 ระหว่างคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชอาณาจักรไทยกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

« ของ 3 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสานทุกวิทยาเขต ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

« ของ 12 »

มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัย พร้อมปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

« ของ 31 »

ศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถึงประเด็นการรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

« ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่5/2561 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

« ของ 10 »

มทร.อีสานจัดงาน “วิสาขปุณณมี มหัศจรรย์วันมหาศาสดาเอกของโลก” ฉลองสัปดาห์วิสาขบูชา วันพระพุทธศาสนาโลก ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

« ของ 32 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์หลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)” พร้อมบรรยาย “แนวคิดในการจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

« ของ 13 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน (ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทปอ.มทร.) เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกับรัฐมนตรีฯ และอธิการบดี 9 มทร.  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

« ของ 3 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่น ในประเด็นของการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร รวมถึงเรื่องของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

« ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิกาบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ในโครงการความร่วมมือการให้บริการระบบ Smart University และการบริหาร MICE University สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่การเป็นผู้นำด้าน Smart University  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

« ของ 16 »

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจนครราชสีมา (Bizclub Nakhonratchasima) เข้าพบ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์  เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561

« ของ 8 »

มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะจำนวนทั้งสิ้น 2,700 คน เข้ารับการปฐมนิเทศในปีนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

« ของ 26 »

มทร.อีสาน จัดโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมฐานสัมพันธ์ รวมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 แคแสดช่อที่ 14 กว่า 3,300 คน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

« ของ 65 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 6/2561 โดยการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ได้รับเชิญจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เข้าร่วมในการนำเสนอโครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

« ของ 26 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

« ของ 11 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 200 คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

« ของ 23 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 500 คนร่วมพิธีตักบาตรเช้าทำบุญมหาวิทยาลัย ณ ลานธรรม มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

« ของ 22 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ด้านระบบราง ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 0และบุคลากรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในการเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนิทรรศการโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

« ของ 14 »

มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู น้อมรำลึกถึง “ดร.วทัญญู” พร้อมยกย่องนักศึกษาผู้ประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธีกว่า 4,000 คน  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

« ของ 57 »

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ EA RMUTI Freshy Star Contest 2018 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

« ของ 13 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพร ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

« ของ 28 »

 

 

 

 ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าร่วมในงานประชุมความร่วมมือ The 10th China – ASEAN Education Cooperation Week  ณ เมือง Guiyang มณฑล Guizhou สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561 

« ของ 2 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 6) ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาจากไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยจัดระหว่างวันที่ 25-28 กรกฏาคม 2561 

« ของ 39 »

การประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2018 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

« ของ 44 »

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 

« ของ 41 »

มทร.อีสาน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

« ของ 10 »

มทร.อีสาน ร่วมมือ บ.ไทยออยล์ฯ พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในไทย การันตีความสามารถ บัณฑิต มทร.อีสานจบแล้วทำงานได้จริง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

« ของ 9 »

 มทร.อีสาน จัดโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

« ของ 21 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม ดร.วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

« ของ 33 »

พิธีซ้อมใหญ่งานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561