วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในนามวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น (2506 – 2518) มีเนื้อที่ 103 ไร่

พ.ศ.2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี 2531

พ.ศ.2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เดิม) จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่ง มีลักษณะเป็นนิติบุคคล

ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญาตรีจากสถาบันในอนาคตมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม       เมื่อ 40 ปีเศษ ที่ผ่านมาภายใต้คำขวัญ “ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ” ชื่อเสียงของเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ศิษย์ของเราเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเสมอมา

ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

kh