ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ นครรชสีมา

ลำดับ                           ชื่อ – สกุล                                                                          วาระการดำรงตำแหน่ง

1                                   นายเสงี่ยม                                วัฒนธรรม                                พ.ศ. 2499 – 2500

2                                   ดร.วทัญญู                                 ณ ถลาง                                  พ.ศ. 2500 – 2510

3                                   นายวรรณะ                                 มณี                                          รักษาการฯ พ.ศ. 2510

4                                   ดร.ธนู                                       แสวงศักดิ์                                 พ.ศ. 2510 – 2515

5                                   นายเอกชัย                                สุนทรพงศ์                               รักษาการฯ พ.ศ. 2515 – 2517

6                                   นายสุพจน์                                 สัมภวะผล                                รักษาการฯ พ.ศ. 2517 – 2518

7                                   นายพิเชษฐ์                               คงทน                                       พ.ศ. 2518

8                                   นายเจนจิตต์                             กุณฑลบุตร                             พ.ศ. 2518 – 2520

9                                   นายชวลิต                                 ตันไชย                                     พ.ศ. 2520 – 2525

10                                 ว่าที่ ร.ต.โอภาส                         เทพหัสดิน ณ อยุธยา           รักษาการฯ พ.ศ. 2552 – 2527

11                                 นางประไพศรี                             สุภา                                           พ.ศ. 2527 – 2537

12                                 ดร.เทอดทูล                              ขำวิลัย                                      พ.ศ. 2537 – 2541

13                                 นายอุดม                                   ล้อมวงศ์พานิช                          พ.ศ. 2541 – 2548

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลำดับ                           ชื่อ – สกุล                                                                             วาระการดำรงตำแหน่ง

1                                   รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ            โชติสว่าง                              พ.ศ. 2548 – 2555

2                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์            ลิ้มไขแสง                           พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน