ประจำปี 2564

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

« ของ 4 »

 

 

 

มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

« ของ 8 »

 

 

 

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ณ พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

« ของ 7 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมการเสวนาและประชาสัมพันธ์กรอบแนวคิดการทำงานและแนวทางการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

« ของ 3 »

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการมาสวัสดีปีใหม่ 2564 และร่วมหารือเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อปลูกสร้างอาคารปฏิบัติงาน อาคารจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

« ของ 4 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร ตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

« ของ 9 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)   โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 7 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการ ภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ในการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 11 »

มทร.อีสาน โดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล  พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ณ พื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 9 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ บ้านต้นสน ซอยปรีดีพนมยงค์ 71 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปี 2564 นี้ และเป็นโอกาสอันดีสำหรับการสวัสดีปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 2 »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือกับ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และจากการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมามากกว่า 13 ปี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 8 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน และคณะ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ในโอกาสมาร่วมหารือและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกผลิตภัณฑ์ กัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 8 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 6 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน ในนามเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ นำทีมผู้บริหาร มทร.อีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมกับรองอธิการบดี เข้าร่วมงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ในแนวคิด ฮัก…หนังไทย ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

« ของ 6 »

มทร.อีสาน โดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

« ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในนาม ทปอ.มทร. และกรรมการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

« ของ 3 »

รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในนาม มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท สตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) จำกัด ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

« ของ 7 »

มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

« ของ 13 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SMART CITY ROADSHOW 2021 งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างคุณภาพและยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

« ของ 13 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมความร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

« ของ 10 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ Retreat มทร.อีสาน 2564 : เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน เพื่อศึกษาความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้และการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-5  เมษายน 2564

« ของ 8 »

มทร.อีสาน จัดงานมหาสงกรานต์ ย้อนวันวานวิถีไทย ในโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 ซึ่งมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

« ของ 13 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มเพื่อนำไปให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

« ของ 3 »

มทร.อีสาน จัดทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมรับโทรศัพท์สายด่วน เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับสาย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

« ของ 12 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

« ของ 6 »

มทร.อีสาน นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าร่วมส่งมอบให้กับทีมงานทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

« ของ 6 »

มทร.อีสาน ได้จัดจิตอาสาออกเป็น 2 ทีม ทีมแรกปฏิบัติภารกิจ call center ช่วยรับลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. และทีมที่สอง ประจำการที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยหน้ารับลงทะเบียนรายงานตัวผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

« ของ 11 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโก ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสมาคมโคราชจีโอพาร์คและฟอสซิล ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

« ของ 6 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงพื้นที่ ให้กำลังใจทีมงานจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจรับลงทะเบียนผู้ที่มาฉีด วัคซีนโควิด-19 โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมงานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

« ของ 3 »

มทร.อีสาน ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2564 และมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการการลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้รับสรรหาจากที่ประชุมสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มทร.อีสาน ซึ่งหลังจากนี้ สภา มทร.อีสาน จะดำเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

« ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมขอบคุณและมอบดอกไม้แด่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวดชัยภูมิ และเข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสย้ายมาดำรงแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม 2564
« ของ 3 »

 

 

 

 

 

 

 

 

มทร.อีสาน รับมอบพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อตั้งศูนย์ประสานงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

« ของ 8 »

มทร.อีสาน จับมือกระทรวงสาธารณสุข ต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

« ของ 8 »

มทร.อีสาน จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน สร้างผู้ประกอบการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วย Active Learning เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

« ของ 5 »

มทร.อีสาน จัดประชุมผู้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในการนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบกำหนดตามวาระ เมื่อวันที่ 1 กรฎาคม 2564
« ของ 10 »

 

 

 

 

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ลงพื้นที่เข้าติดตามและเยี่ยมชมทีมงานจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ที่ไปร่วมช่วยกันปฏิบัติภารกิจช่วยชาวโคราช ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

« ของ 11 »

ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย และนายกสภาฯ มทร.อีสาน เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาสำคัญ ในหัวข้อ Revitalizing Global Multilateralism  ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564

« ของ 5 »

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ลุยเยี่ยมจิตอาสาและให้กำลังใจทีมงาน ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

« ของ 14 »

มทร.อีสาน จัดการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

« ของ 9 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน และคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

« ของ 7 »

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้ามาพบปะหารือส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

« ของ 6 »

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายกิตติกร โตใหญ่ นางนวลจันทร์ พันนึก และ น.ส.วรรณวิสา นิลพล จากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา (สสว.) พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนคญาบาติก และวิสาหกิจชุมชนภูชีวกะ ในการเข้าหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ThaiSMEGP) การหารือแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการปลูกพืชสมุนไพร (กัญชง กัญชา) และอื่น ๆ แบบครบวงจร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

« ของ 8 »

มทร.อีสาน เปิด “หอประชุมประไพศรี สุภา” ให้ ปชช. ใช้กักตัวชั่วคราว ก่อนเข้าพื้นที่ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

« ของ 9 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ได้เดินทางไปให้กำลังใจจิตอาสา พร้อมนำขนม อาหารว่าง ไปแจกให้แก่จิตอาสาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

« ของ 9 »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

« ของ 5 »

มทร.อีสาน ทำความร่วมมือกับ เทศบาลนครนครราชสีมา พัฒนาศักยภาพผู้สอนและผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร อีสาน ลงนามความร่วมมือกับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

« ของ 10 »

มทร.อีสาน ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ร่วมบรรยายในโครงการ HW Rally Online กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการปลูกกัญชง กัญชา ของมทร.อีสาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

« ของ 4 »

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลง University Application โครงการ RMUTI Connect ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google meet เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

« ของ 6 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำความดีด้วยหัวใจปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

« ของ 8 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

« ของ 9 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำความดีปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 

« ของ 14 »

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

« ของ 6 »

มทร.อีสาน จัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “วางหัวใจไว้ที่เดียวกัน ณ มทร.อีสาน ผูกพันมั่น…มิลืมเลือน”  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

« ของ 21 »