ยุคที่ 2

ยุคที่ 2 : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา

logo22

 • 2520– วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้ย้ายโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยมีประกาศ
  พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 หน้า 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 กำหนดให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุนา
  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายเจนจิตต์ กุณฑลบุตร เป็นผู้อำนวยการวิทยาเขตฯ ขณะนั้น

  – เปิดสอนภาคบ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาวิศวกรรมสำรวจ และแผนกวิชาออกแบบ
  ผลิตภัณฑ์

 • 2522– เปลี่ยนชื่อแผนกวิชาสถาปัตยกรรมสำรวจเป็นแผนกวิชาช่างสำรวจ แผนกวิชาสถาปัตยกรรมเป็นแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  และแผนกวิชาเทคนิคช่างโลหะเป็นแผนกวิชาช่างโลหะ

  – ต่อเติมโรงงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • 2523– เปิดสอนแผนกวิชาการตลาดทั้งภาคปกติ และภาคบ่าย

  – เปิดสอนภาคปกติ แผนกฝึกหัดครูมัธยมอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยม
  อาชีวศึกษา(ปม.) และหลักสูตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ปม.ธ.) อย่างละ 1 ห้องเรียน

  – เปิดสอนภาคปกติ แผนกวิชาช่างจักรกลหนักเพิ่ม 1 ห้องเรียน

  – ต่อเติมอาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจต่อเติมอาคารเรียน (อาคาร 7) และปรับปรุงหลังคาโรงหล่อ

 • 2524– ลดภาคบ่ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ แผนกวิชาละ 1 ห้องเรียน

  – ลดภาคบ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน

  – ซ่อมและต่อเติมโรงงานช่างยนต์ ก่อสร้างโรงงานช่างโลหะ

  – สร้างโรงชุบแข็ง และโรงงานประติมากรรม-

  – วิทยาเขตฯ จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี วท.อ.

 • 2525– เปิสอนภาคปกติ แผนกวิชาบัญชี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 ห้องเรียน

  – เปิดสอนภาคปกติ แผนกฝึกหัดครูมัธยมอุตสาหกรรม (โลหะ) จำนวน 1 ห้องเรียน สังกัดคณะวิชาการ
  ศึกษา (เป็นนักศึกษาที่กรมอาชีวศึกษาส่งมาเรียน)

  – งดรับนักศึกษาในหลักสูตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ปม.ธ.)

  – ต่อเติมอาคารเรียนช่างจักรกลหนัก สร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกหัดครูช่างโครงการเงิน
  ยืมสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสำรวจโครงการเงินยืม

 • 2527– ย้ายแผนกฝึกหัดครูมัธยมอุตสากรรม (ก่อสร้าง) มาสังกัดแผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกฝึกหัดครูมัธยมอุตสาหกรรม (โลหะ) มาสังกัดแผนกวิชาช่างโลหะ

  – ต่อเติมอาคารช่างไฟฟ้า และปรับปรุงหอประชุม

 • 2528– งดรับนักศึกษาแผนกวิชาบัญชี (หลักสูตร 5 ปี)

  – เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตฯ และได้จัดรูปแบบการบริหารในระดับคณะวิชาใหม่ ดังนี้

  คณะวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบด้วย

  แผนกวิชาช่างยนต์

  2. แผนกวิชาช่างจักรกลหนัก

  3. แผนกวิชาช่างกลเกษตร

  คณะวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย

  1. แผนกวิชาช่างโลหะ

  2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  – สร้างอาคารเรียนรวมคณะวิชาเทคนิคเครื่องกล

  – การแสดงศิลปกรรมผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและศิลปินไทย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      สมเด้จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดย ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นายอนันต์ กรุแก้ว อธิการบดีวิทยาลัย
  เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน ณ ตึกอุตสาหกรรม 1 ระหว่างวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2528

 • 2529– เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วุฒิ คอ.บ.(โยธา – ก่อสร้าง) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วุฒิบธ.บ. (การบัญชี) ปรับปรุงซ่อมแซมตึก อุตสาหกรรม 1 (อาคาร 2)

 • 2530– สร้างโรงฝึกงานแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิชาออกแบบ

  – จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วท.อ. เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ เป็นประธานในพิธีนางประไพศรี สุภา ผู้อำนวยการวิทยาเขตฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2530