วิทยาเขตกาฬสินธุ์

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 ที่แก่งดอนกลาง ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เดิมจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นต่อจังหวัดมหาสารคาม) เปิดสอนระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 1 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ.2497 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ย้ายจากแก่งตอนกลางมาอยู่ที่หมู่บ้านดงปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 525 ไร่
เปิดสอนระดับประโยคมัธยมศึกษา      ตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ.2500 เปิดสอนระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นเป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนตลอดเวลา ตลอดจนสนองความต้องการของตลาดทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาสายวิชาชีพนี้ไปทำงานเป็นจำนวนมาก

พ.ศ.2518 ย้ายเข้าไปสังกัดวิทยาเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์” โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูตร หลักสูตร 2 ปี และ 3 ปี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์” สังกัดกรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ราชมงคลกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นสหวิทยาการ เปิดสอนทั้งกลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกกลุ่มวิชามีการเปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,500 ไร่ โดยแบ่งเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่

ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีสังคม

kala