ศูนย์กลางนครราชสีมา

                    ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ ทิศเหนือ
ติดถนนสุรนารายณ์ ทิศใต้ติดคลองลำตะคลองทิศตะวันตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทิศตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้
แต่เดิมมีต้นตะโกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีชื่อสามัญเรียกกันว่า “ทุ่งตะโกราย”
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศูนย์ฝึกหนองระเวียง จำนวน 2,500 ไร่ เพื่อร่วมสนอง พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นมาดังนี้

พ.ศ.2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นคราชสีมา (กรมอาชีวศึกษา)

พ.ศ.2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

พ.ศ.2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

พ.ศ.2548 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548

ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ ได้แก่

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

rmutipikran viva

tapat  vitsad