ประจำปี 2560

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อิสาน ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสี บริเวณรั้วพื้นที่โครงการ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560

« ของ 5 »

มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

« ของ 10 »

  มทร.อีสานร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผู้ตรวจการภาคประชาชนและประชาชนชาว จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

« ของ 6 »

มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ National Formosa University เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบอากาศยานและการฝึกอบรมด้านอากาศยาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 

« ของ 7 »

 มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Lufthansa Technical Training (LTT) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานแห่งหนึ่งของโลก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

« ของ 5 »

การประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันชุณหะวัณฯในรอบ 4 ปี และทิศทางการพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

« ของ 4 »

ท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา และผู้บริหาร มทร.อีสาน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าพบ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพิ่อมอบเงินที่ได้รับการบริจาคจำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

« ของ 13 »

มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และปล่อยปลาเนื่องในวันมาฆบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

« ของ 7 »

ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2017 รวม 4 คณะ 1 วิทยาลัย ในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

« ของ 19 »

มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

« ของ 4 »

มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก The Graduate School of Engineering, University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและงานวิจัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

« ของ 6 »

ว่าที่บัณฑิต มทร.อีสานได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง กล่าวให้โอวาสและสังเกตุการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

« ของ 25 »

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัณฑิตมทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้ทำการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

« ของ 49 »

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 5,082 คน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
« ของ 11 »

  ณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ นายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ล็อกซเลย์ ได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

« ของ 4 »

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
« ของ 26 »

 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน : ด้านงานบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ”แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม และมาตรฐานเอกสารที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ”) ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560

« ของ 12 »

 กิจกรรม วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย “ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ” ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
« ของ 38 »

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 217 คน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

« ของ 18 »

มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกว่า 500 คน โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

« ของ 25 »

มทร.อีสาน ได้ต้อนรับอาจารย์วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

« ของ 11 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และคณะ ในการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
« ของ 8 »

ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและ คณะทำงานระบบราง มทร.อีสาน เข้าประชุม กับนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เพื่อกำหนดรายละเอียดการทำงาน ในความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
« ของ 3 »

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ มทร.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
« ของ 3 »

มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง ซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะจำนวนทั้งสิ้น 3,400 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
« ของ 27 »

 มทร. อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
« ของ 11 »

มทร.อีสานจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่ร่วมบริจาคที่ดินรวม2,500ไร่ให้มหา’ลัย เพื่อให้บุคลากรและนศ.ระลึกถึงพระคุณของชุมชนมาบมะค่า มทร.อีสานจึงจัดกิจกรรมเป็นประเพณีเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแสดงความกตัญญูต่อชุมชนมาบมะค่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
« ของ 22 »

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมนักศึกษาใหม่ แคแสดช่อที่ 13 หรือตะโกราย รุ่นที่ 62 จำนวน 3,300 คน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
« ของ 64 »

 

 

 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560

« ของ 8 »

อาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน ผู้แทนสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทน มทร อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษา 34 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

« ของ 3 »

ประชาชนและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “๑๐๐,๐๐๐ ดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ส่วนผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทาง มทร.อีสาน ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้จำนวน ๒ จุด ได้แก่ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๙ สำนักงานอธิการบดี และบริเวณหน้าสำนักงานหอพัก มทร.อีสาน

« ของ 20 »

ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ดร. เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มนักข่าวและประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องการจัดตั้ง มทร.อีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดยได้ให้สัมภาษณ์อธิบายถึง masterplan ที่จะเกิดขึ้นในทุ่งกุลาร้องให้ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

« ของ 17 »

บุคลากรด้านระบบราง มทร.อีสาน ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และบุคลากรจากวิทยาลัยระบบราง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน โดยได้เดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในการเข้าศึกษาดูงานที่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ได้เข้าดูโรงงานประกอบรถไฟฟ้า CRRC, SCOMI Rail Engineering และ CMK landas ที่ Seremban เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

« ของ 14 »

สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ Startup Thailand League ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยมีนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

« ของ 8 »

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและการพัฒนาหลักสูตรแบบวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

« ของ 14 »

บรรยากาศการประกวดพานและซ้อมพิธีใหว้ครูปีการศึกษา 2560 มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

« ของ 36 »

 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้มีวงดนตรีออเคสตร้าและนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศอันอับอุ่นตลอดพิธีการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

« ของ 28 »

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด เร่งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

« ของ 24 »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน / มรภ.นครราชสีมา / ม.วงศ์ชวลิตกุล / มทส./ วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ / วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิจ ในโครงการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 4 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

« ของ 22 »

มทร.อีสาน ร่วมใจจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

« ของ 16 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

« ของ 10 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทีมผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา EduTech Tomorrow by LannaCom ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ The Empress จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

« ของ 4 »

มทร.อีสาน จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายต้นผ้าป่า และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ในพิธีทอดผ้าป่า รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 68,500 บาท ซึ่งมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมชาวชุมชนวัดโตนด ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

« ของ 29 »

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

« ของ 21 »

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์รับบริจาค มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมาและจากมูลนิธิ มทร.อีสาน จำนวน 100,000บาท โดยมอบผ่านท่านนายกสภามทร.อีสาน ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

« ของ 2 »

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 

« ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลี เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิลล่า เมื่อวันที่ 6-11 สิงหาคม 2560

« ของ 20 »

มทร.อีสาน จับมือ กลุ่ม เคพีเอ็น อะคเดมี จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้วยระบบ TI พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
« ของ 13 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมงาน ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

« ของ 14 »

อธิการบดี มทร.อีสาน จัดแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 “SMART UNIVERSITY” ตอบสนองนโยบายรัฐฯ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

« ของ 15 »

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2560 

« ของ 54 »

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

« ของ 12 »

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่าง มทร.อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

  งาน OPENHOUSE เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

« ของ 26 »

โครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ กับ LiuzhouRailway Vocational Technical College และร่วมลงนามความเข้าใจกับ Beijing Jiaotong University โดยความร่วมมือนี้คณาจารย์ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกอบรมความรู้ด้านระบบรางเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาศูนย์วิจัยระบบราง เมื่อวันที่ 9-16 กันยายน 2560

« ของ 8 »

มทร.อีสาน ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรางวัลที่หน่วยงานมีการเปิดให้บริการด้วย IPv6 3 บริการ คือ Web, Mail, DNS และ DNSSEC เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

« ของ 6 »

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการวางรากฐานการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทย อาทิ ด้านระบบราง ด้านการซ่อมแซมด้านอากาศยาน พร้อมกันนนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของ คุรุสัมนาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำ มทร.อีสาน นครราชสีมา และได้นำสื่อมวลชน ชมภาพและที่ประทับครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และ เสด็จพระราชดำเนิน วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560