ยุคที่ 4

ยุคที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

E-SARNcolor

 • พ.ศ. 2547 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2547   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตาม
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2548 เหตุผล โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและสามัญศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา

 • พ.ศ. 2548– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศใน
  ราชกิจจานุเบกษา มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย

  – ศูนย์กลางนครราชสีมา (วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  – วิทยาเขตขอนแก่น

  – วิทยาเขตกาฬสินธุ์

  – วิทยาเขตสุรินทร์

  – วิทยาเขตสกลนคร