วิทยาเขตสกลนคร

พ.ศ.2535 ได้รับที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ จากสภาตำบลพังโคนซึ่งมีพื้นที่ 293 ไร่ โดยการอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2536 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 100,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร รักความสุข

พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร รักความสุข เพื่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าวิทยาเขตพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสร้างอาคารต่างๆ

พ.ศ.2538 ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร

พ.ศ.2539 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม) และดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ.2539

พ.ศ.2546 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาวภาวีณา ดาฮูจา  จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 53 4/10 ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน
66 ตาราวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

พ.ศ.2548 ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548

พ.ศ.2550 ปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และปรับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเป็น
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 205 หมู่ 10 บ้านด่านพัฒนา ตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 1,582 ไร่

ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

sakon