Return to คลังภาพ

ประจำปี 2560

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อิสาน ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสี บริเวณรั้วพื้นที่โครงการ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560

15940726 1235922179824290 6557856785603476025 n
« 1 ของ 5 »

มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

16177571 1246048542144987 1816182352145108349 o
« 2 ของ 10 »

  มทร.อีสานร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผู้ตรวจการภาคประชาชนและประชาชนชาว จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

16299683 1254712017945306 4852885889706475420 o
« 1 ของ 6 »

มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ National Formosa University เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบอากาศยานและการฝึกอบรมด้านอากาศยาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 

16426187 1264771596939348 319880797288335130 n
« 1 ของ 7 »

 มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Lufthansa Technical Training (LTT) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานแห่งหนึ่งของโลก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

16299383 1264776320272209 2962156009167005509 n
« 1 ของ 5 »

การประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันชุณหะวัณฯในรอบ 4 ปี และทิศทางการพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

16406425 1260912663991908 122098226050613905 n
« 1 ของ 4 »

ท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา และผู้บริหาร มทร.อีสาน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าพบ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพิ่อมอบเงินที่ได้รับการบริจาคจำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

16602768 1269714379778403 4988297519457365393 n
« 1 ของ 13 »

มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และปล่อยปลาเนื่องในวันมาฆบูชา แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

16700241 1271429369606904 3125345424971823916 o
« 1 ของ 7 »

ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2017 รวม 4 คณะ 1 วิทยาลัย ในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

17098017 1292679657481875 7003423625041472755 o
« 1 ของ 19 »

มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

17097330 1294717350611439 943722821184600402 o
« 1 ของ 4 »

มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก The Graduate School of Engineering, University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและงานวิจัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

17098022 1298081080275066 956605528565428478 o
« 1 ของ 6 »

ว่าที่บัณฑิต มทร.อีสานได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง กล่าวให้โอวาสและสังเกตุการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

17240070 1304155866334254 2599423030914005486 o
« 1 ของ 25 »

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัณฑิตมทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้ทำการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

17389158 1310760039007170 5300487811819051188 o
« 1 ของ 49 »

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 5,082 คน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
17436072 1315726808510493 1442668151447415996 o
« 1 ของ 11 »

  ณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ นายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ล็อกซเลย์ ได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

17458388 1316877651728742 5829147608305924644 n
« 1 ของ 4 »

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
17636990 1323349777748196 7603551201487265441 o
« 1 ของ 26 »

 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน : ด้านงานบริการวิชาการ (กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ หัวข้อ”แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม และมาตรฐานเอกสารที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ”) ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560

17635473 624180347787639 4426968443066765449 o
« 1 ของ 12 »

 กิจกรรม วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย “ก่อพระทราย ไหว้หลวงพ่อนพฯ” ณ บริเวณคุรุสัมมนาคาร มทร.อีสาน นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
17807580 1330251857057988 407490684329016839 o
« 1 ของ 38 »

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งสิ้นจำนวน 217 คน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

18192292 1363511193732054 6277235317928613704 o
« 1 ของ 18 »

มทร.อีสาน ได้จัดโครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกว่า 500 คน โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

18358807 1376017832481390 1836527005015285600 o
« 1 ของ 25 »

มทร.อีสาน ได้ต้อนรับอาจารย์วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

18358768 1375969182486255 2685179570252744736 o
« 1 ของ 11 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และคณะ ในการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการวางฐานระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
18880281 1403505896399250 1438838626801231313 o
« 1 ของ 8 »

ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและ คณะทำงานระบบราง มทร.อีสาน เข้าประชุม กับนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เพื่อกำหนดรายละเอียดการทำงาน ในความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
19095482 1411641505585689 113065646472473037 o
« 1 ของ 3 »

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ มทร.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
19243254 1418263891590117 1503930929727438757 o
« 1 ของ 3 »

มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง ซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะจำนวนทั้งสิ้น 3,400 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
19390752 1422556417827531 7584218062816936057 o
« 1 ของ 27 »

 มทร. อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
19620317 1432030496880123 7629732625240802373 o
« 1 ของ 11 »

มทร.อีสานจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนที่ร่วมบริจาคที่ดินรวม2,500ไร่ให้มหา’ลัย เพื่อให้บุคลากรและนศ.ระลึกถึงพระคุณของชุมชนมาบมะค่า มทร.อีสานจึงจัดกิจกรรมเป็นประเพณีเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแสดงความกตัญญูต่อชุมชนมาบมะค่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
19466432 1429661390450367 4139066728491960824 o
« 1 ของ 22 »

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมนักศึกษาใหม่ แคแสดช่อที่ 13 หรือตะโกราย รุ่นที่ 62 จำนวน 3,300 คน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
19575376 1433207883429051 3481235998697201346 o
« 1 ของ 64 »

 

 

 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560

18880281 1403505896399250 1438838626801231313 o
« 1 ของ 8 »

อาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน ผู้แทนสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทน มทร อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษา 34 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

19702173 280727889066457 6679973415713652997 n
« 1 ของ 3 »

ประชาชนและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “๑๐๐,๐๐๐ ดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ส่วนผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทาง มทร.อีสาน ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้จำนวน ๒ จุด ได้แก่ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๙ สำนักงานอธิการบดี และบริเวณหน้าสำนักงานหอพัก มทร.อีสาน

19956845 1443403415742831 1680470489659176250 o
« 1 ของ 20 »

ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ดร. เอนก เจริญภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มนักข่าวและประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องการจัดตั้ง มทร.อีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ โดยได้ให้สัมภาษณ์อธิบายถึง masterplan ที่จะเกิดขึ้นในทุ่งกุลาร้องให้ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

19955888 1444512025631970 3573841431967341569 o
« 1 ของ 17 »

บุคลากรด้านระบบราง มทร.อีสาน ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และบุคลากรจากวิทยาลัยระบบราง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน โดยได้เดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในการเข้าศึกษาดูงานที่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ได้เข้าดูโรงงานประกอบรถไฟฟ้า CRRC, SCOMI Rail Engineering และ CMK landas ที่ Seremban เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

20156091 1451256178290888 3016098596622358921 n
« 1 ของ 14 »

สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ Startup Thailand League ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยมีนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

20116906 1451264151623424 106507965033272026 o
« 1 ของ 8 »

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและการพัฒนาหลักสูตรแบบวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

20157192 1451259711623868 6157246331852786536 o
« 1 ของ 14 »

บรรยากาศการประกวดพานและซ้อมพิธีใหว้ครูปีการศึกษา 2560 มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

20116937 1451579078258598 8918276575865136519 o
« 1 ของ 36 »

 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษาร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้มีวงดนตรีออเคสตร้าและนักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศอันอับอุ่นตลอดพิธีการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

20121383 1452549061494933 2337127566362493319 o
« 1 ของ 28 »

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด เร่งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

20157572 1453816844701488 1975303318739246596 o
« 1 ของ 24 »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน / มรภ.นครราชสีมา / ม.วงศ์ชวลิตกุล / มทส./ วิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ / วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิจ ในโครงการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 4 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

20248512 1458322150917624 3716056830742002914 o
« 1 ของ 22 »

มทร.อีสาน ร่วมใจจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

20280389 1460373184045854 552190139938765900 o
« 1 ของ 16 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

20429909 1291170117678383 3858289625536446951 n
« 1 ของ 10 »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทีมผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา EduTech Tomorrow by LannaCom ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ The Empress จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

20526233 1467133983369774 7988913996823315304 n
« 1 ของ 4 »

มทร.อีสาน จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลราชมงคลอีสาน ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายต้นผ้าป่า และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ในพิธีทอดผ้าป่า รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 68,500 บาท ซึ่งมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมชาวชุมชนวัดโตนด ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

20543669 1467901733292999 6466817428569434291 o
« 1 ของ 29 »

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

20543843 1467928793290293 5191612490029288668 o
« 1 ของ 21 »

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์รับบริจาค มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมาและจากมูลนิธิ มทร.อีสาน จำนวน 100,000บาท โดยมอบผ่านท่านนายกสภามทร.อีสาน ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

20664011 1470890179660821 8581267539279968829 n
« 1 ของ 2 »

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 

20727825 1476509165765589 3945250568920277538 n
« 1 ของ 5 »

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลี เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิลล่า เมื่อวันที่ 6-11 สิงหาคม 2560

20819096 1479132338836605 5702511982104515794 o
« 1 ของ 20 »

มทร.อีสาน จับมือ กลุ่ม เคพีเอ็น อะคเดมี จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU มุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้วยระบบ TI พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
21013773 1484628654953640 2062673585526564987 o
« 1 ของ 13 »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมงาน ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

21013873 1486449448104894 4561412762523487692 o
« 1 ของ 14 »

อธิการบดี มทร.อีสาน จัดแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 “SMART UNIVERSITY” ตอบสนองนโยบายรัฐฯ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

21199727 1493130447436794 6510290272798190717 o
« 1 ของ 15 »

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2560 

21167462 1493138427435996 8818287322613539127 o
« 1 ของ 54 »

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

21151326 1577112688978130 2854985075201395088 n
« 1 ของ 12 »

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่าง มทร.อีสาน ร่วมกับ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
FormatFactoryMOU 01

  งาน OPENHOUSE เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

21318842 1498432476906591 835390003827092347 o
« 1 ของ 26 »

โครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ กับ LiuzhouRailway Vocational Technical College และร่วมลงนามความเข้าใจกับ Beijing Jiaotong University โดยความร่วมมือนี้คณาจารย์ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกอบรมความรู้ด้านระบบรางเพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาศูนย์วิจัยระบบราง เมื่อวันที่ 9-16 กันยายน 2560

S  1777677
« 1 ของ 8 »

มทร.อีสาน ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรางวัลที่หน่วยงานมีการเปิดให้บริการด้วย IPv6 3 บริการ คือ Web, Mail, DNS และ DNSSEC เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560